• พระมหาเจดีย์โพธินันทประภา


    10/12/2016 10:00

    จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 418

  • พระมหาเจดีย์โพธินันทประภา เป็นมหาเจดีย์สีเหลืองทององค์ใหญ่ มีความสวยงามมาก ซึ่งได้มีการริเริ่มก่อสร้างโดยท่านอดีตเจ้าอาวาส (พระครูวิสาลโพธิวัฒน์) โดยภายในมหาเจดีย์นี้ เมื่อได้เข้ามาแล้ว จะรู้สึกถึงมีความกว้างโล่ง อากาศเย็นสบายและภายในมีจุพระพุทธรูปมากมายหลายร้อยรูป เพื่อให้เป็นที่สักการะของประชาชนทั่วไป

    นอกจากมีพระพุทธรูปให้สักการะบูชาแล้ว ยังมีพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งท่านพระครูมหาโพธาภิบาล เจ้าอาวาสวัดโพธ์ใหญ่ ได้รับประทานจากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อให้มาประดิษฐานไว้ที่วัดโพธิ์ใหญ่แห่งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้เคารพกราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย