• วิหารเทพทันใจ


    10/12/2016 10:00

    จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 347

  • ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำการสักการะบูชาเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เป็นความศักดิ์สิทธิ์เป็นความเชื่อมาช้านาน ว่าหากท่านใด
    ขอพร โดยการเอาหน้าผากไป แต่ที่นิ้ว ของท่านแล้ว จะประสบ โชคลาภ พร ต่างๆ สัมฤทธิ์ ผลตามปรารถนาทุกประการ
    รวดเร็ว ดั่งที่มาของชื่อเทพทันใจ

  • เทพทันใจ นัตโบโบยี วัดโพธิ์ใหญ่ ฉะเชิงเทรา