• พระไพรีพินาศ


    10/12/2016 10:00

    จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 366

  • พระไพรีพินาศ

  • พุทธศาสนิกชน ชาวบ้านโพธิ์ใหญ่ได้มีจิตศรัธาร่วมใจได้มีการร่วมแรงร่วมใจสร้าง ในวันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2556 (ตรงกับวันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5) เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระชนมายุ ครบ 100 พระชันษา